తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – Hindi in Telugu class#09

 :mrgreen:  90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 9 వ రోజు :mrgreen:  పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో – Hindi in Telugu class#09 ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu – www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి.

Day 09 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu

Rule : क्या + subject + Root Verb + सकता हूँ

( or )

Rule : क्या + subject + Root Verb + सकूँगा

Positive interrogative Sentence / Positive Question Sentence

వివరణ :

1. ఈ Rules వాడినప్పుడు తెలుగు వాక్యం లో వెళ్లగలనా , వెళ్ళవచ్చా , రాగలనా , రావచ్చా … ఈ విధంగా వాక్యాలు వస్తాయి .

2. ప్రధాన క్రియ ధాతువు రూపంలో అంటే Root Verb రూపంలో ఉంటుంది . Root Verb మారదు.

Note :

Root Verbs గురించి clear గా Day – 07 లో వివరించాను . ఒకసారి Day – 07 video చూడండి.

3. subject ముందు क्या అనే పదం చేర్చినట్లయితే question sentence ( ప్రశ్న వాక్యం ) ఏర్పడుతుంది.

Example :

1. నేను వెళ్లగలనా ( or ) నేను వెళ్ళవచ్చా ( Male )

क्या मै जा सक्ता हूँ ? ( or ) क्या मैं जा सकूँगा ?

వివరణ :

1. వెళ్లగలనా (లేదా) వెళ్ళవచ్చా అని చెప్పాలంటే Hindi లో రెండు రకాలుగా చెప్పవచ్చు . क्या मै जा सक्ता हूँ ? (or) क्या मैं जा सकूँगा ?అని .

2. ప్రధాన క్రియ ధాతువు రూపంలో అంటే Root Verb రూపంలో ఉంటుంది . Root Verb మారదు.
[ ఇచ్చట Root Verb , వెళ్ళు = जा ]

3. सक అనబడు రెండవ క్రియ యొక్క అనువాదం లింగ, వచన, కాలముల వల్ల మార్పులు కలుగుతాయి.

examples :

2. నేను వెళ్లగలనా (or) నేను వెళ్ళవచ్చా ( Female )

क्या मैं जा सकती हूँ ? ( or ) क्या मैं जा सकूँगी ?

3. అతడు అంతరించగలడా (or) అతడు అంతరించవచ్చా ( Male )

क्या वह नाश हो सकता है ( or ) क्या वह नाश हो सकेगा

4. ఆమె కనిపించగలదా (or) ఆమె కనిపించవచ్చా ( Female )

क्या वह दीख सकती है ( or ) क्या वह गोचर हो सकेगी

5. రవి భయపెట్ట గలడా / అడలగొట్టగలడా (or) రవి భయపెట్ట వచ్చా ( Male )

क्या रवि डरा सकता है ( or ) क्या रवि धमकी दे सकता है ( or ) क्या रवि डरा सकेगा ( or ) क्या रवि धमकी दे सकेगा

6. పవిత్ర అడ్డుపడగలదా (or) పవిత్ర అడ్డుపడవచ్చా ( Female )

क्या पवित्र बीच में आ सकती है ( or ) क्या पवित्र बीच में आ सकेगी

7. ఇతడు అణచగలడా (or) ఇతడు అణచవచ్చా ( Male )

क्या यह दब सकता है ( or ) क्या यह दब सकेगा

8. ఈమె అతికించగలదా (or) ఈమె అతికించవచ్చా ( Female )

क्या यह जोड़ सकती है ( or ) क्या यह जोड़ सकेगी

9. నువ్వు అతిక్రమించగలవా (or) నువ్వు అతిక్రమించవచ్చా ( Male )

क्या तुम उल्लंघन कर सकते हो ( or ) क्या तुम उल्लंघन कर सकोगे

10 .నువ్వు అతకగలవా (or) నువ్వు అతకవచ్చా ( Female )

क्या तुम जोड़ सकती हो ( or ) क्या तुम टांक सकती हो ( or ) क्या तुम जोड़ सकोगी ( or ) क्या तुम टांक सकोगी

11. మీరు భయపడగలరా / ఉలికిపడగలరా / అదిరిపడగలరా (or) మీరు భయపడవచ్చా ( Male )

क्या आप डर जा सकते हैं ( or ) क्या आप चौंक सकते हैं ( or ) क्या आप डर जा सकेंगे ( or ) क्या आप चौंक सकेंगे

12. మీరు అధిక్షేపించగలరా (or) మీరు అధిక్షేపించవచ్చా ( Female )

क्या आप खंडन कर सकती हैं ( or ) क्या आप खंडन कर सकेंगी

13. మేము అధైర్య పరచగలమా (or) మేము అధైర్య పరచవచ్చా ( Male )

क्या हम निरुत्साह कर सकते हैं ( or ) क्या हम निरुत्साह कर सकेंगे

14. మేము అనుకరించగలమా (or) మేము అనుకరించవచ్చా ( Female )

क्या हम अनुकरण कर सकती हैं ( or ) क्या हम अनुकरण कर सकेंगी

15. వాళ్లు అనుభవించగలరా (or) వాళ్లు అనుభవించవచ్చా ( Male )

क्या वे भोग सकते हैं ( or ) क्या वे भोग सकेंगे

16. వాళ్లు అనువదించగలరా (or) వాళ్ళు అనువదించవచ్చా ( Female )

क्या वे अनुवाद कर सकती हैं ( or ) क्या वे अनुवाद कर सकेंगी

17. వీళ్లు అభినందించగలరా (or) వీళ్లు అభినందించవచ్చా ( Male )

क्या ये बधाई दे सकते हैं ( or ) क्या ये बधाई दे सकेंगे

18. వీళ్లు అరవగలరా (or) వీళ్ళు అరవవచ్చా ( Female )

क्या ये चिल्ला सकती हैं ( or ) क्या ये चीख सकती हैं ( or ) क्या ये शोर मचा सकती हैं ( or ) क्या ये चिल्ला सकेंगी ( or ) क्या ये चीख सकेंगी ( or ) क्या ये शोर मचा सकेंगी

19. రవి ,పవిత్ర అల్లుకొనగలరా (or) అల్లుకొనవచ్చా

क्या रवि और पवित्र फैल सकते हैं ( or ) क्या रवि और पवित्र फैल सकेंगे

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అబ్బాయి+ అమ్మాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ते हैं ]రావాలి

20. రవి ,శ్రీను అల్లగలరా (or) అల్లవచ్చా

क्या रवि और श्रीनु बुन सकते हैं ( or ) क्या रवि और श्रीनु बुन सकेंगे

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అబ్బాయి + అబ్బాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ते हैं ]రావాలి.

21. పవిత్ర ,సరళ జడ అల్లగలరా అల్లవచ్చా

क्या पवित्र और सरला गूँथ सकती हैं ( or ) क्या पवित्र और सरला गूँथ सकेंगी

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అమ్మాయి + అమ్మాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ती हैं ]రావాలి.

Note :

1. मै అనే subject Maleగా భావించినట్లయితే सकूँगा / Female గాభావించినట్లయితే सकूँगी రావాలి .

2. तुम అనే subject Maleగా భావించినట్లయితే सकोगे / Female గాభావించినట్లయితే सकोगी రావాలి .

3. वह / यह / Singular Names అనే subjects Male గా భావించినట్లయితే सकेगा / Female గా భావించినట్లయితే सकेगी రావాలి .

4. हम / आप / वे / ये / Plural Names అనే subjects Male గా భావించినట్లయితే सकेंगे / Female గా భావించినట్లయితే सकेंगी రావాలి .

For more Details :

My Website : https://www.paviacademy.com

My Website : https://haveelaacademy.com

My YouTube Channel : www.youtube.com/paviacademy

My YouTube Channel : www.youtube.com/haveelahindi

Learn Hindi in Telugu class#09 – తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి І 90 Days Spoken Hindi in Telugu .

Thank you for reading . I Hope you liked it. Please Give feedback, comments and share this article.

 :mrgreen:  Related 90 Days Spoken Hindi in Telugu Full Course

Day 01 : 90 Days Spoken Hindi through Telugu

Day 02 : 90 Days Spoken Hindi through Telugu

Day 03 : 90 Days Spoken Hindi through Telugu

Day 04 : 90 Days Spoken Hindi through Telugu

Day 05 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 06 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 07 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 08 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Hindi in Telugu class#09 - తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి - paviacademy.com
Hindi in Telugu class#09 – తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – paviacademy.com

Post Author: Pavi Academy

Avatar photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *