Narayana Kavacham in Telugu ǁ శ్రీ నారాయణ కవచం తెలుగులో

అత్యంత శక్తివంతమైన శ్రీ నారాయణ కవచం – Narayana Kavacham in Telugu – రోజుకి ఒకసారి చదివితే శారీరక బాధల నుండి లేదా మానసిక ఒత్తిడి నుండి లేదా దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ కవచమై మిమ్ములను మీ కుటుంబసభ్యులను :mrgreen:  ఖచ్చితంగా అన్ని రకాల భయాల నుండి రక్షణ కవచమై కాపాడుతుంది 

Narayana Kavacham in Telugu ǁ శ్రీ నారాయణ కవచం తెలుగులో – PaviAcademy
Narayana Kavacham in Telugu ǁ శ్రీ నారాయణ కవచం తెలుగులో – PaviAcademy

Sri Narayana Kavacham :

దయచేసి ఒకసారి చదవండి, అందరూ సంతోషంగా ఉండండి. మా వెబ్ సైట్ www.paviacademy.com

శ్రీ నారాయణ కవచం  – NARAYANA KAVACHAM

 :mrgreen:  శ్రీమద్భాగవతంలో ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరవ స్కందములో శ్రీ నారాయణ కవచం ఉన్నది .

 :mrgreen:  KAVACHAM – కవచం : దుష్ట శక్తులనుంచి మనల్ని రక్షించే మంత్రాన్ని కవచం అంటారు..

రాజోవాచ

1. శ్లో:-

యయా గుప్తః సహస్త్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్।
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియం॥

2. శ్లో:-

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకం।
యథాస్స్తతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోస్జయన్మృధే॥

శ్రీ శుక ఉవాచ

3. శ్లో:-

వృతః పురోహితోస్త్వాష్ట్రో మహేంద్రాయానుపృచ్ఛతే।
నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు॥

శ్రీ విశ్వరూప ఉవాచ

4. శ్లో:-

ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ ముఖః।
కృతస్వాంగకరన్యాసో మంత్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః॥

5. శ్లో:-

నారాయణమయం వర్మ సంనహ్యేద్ భయ ఆగతే।
పాదయోర్జానునోరూర్వోరూదరే హృద్యథోరసి॥

6. శ్లో:-

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్।
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా॥

7. శ్లో:-

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ ద్వాదశాక్షరవిద్యయా।
ప్రణవాదియకారంతమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు॥

8. శ్లో:-

న్యసేద్ హృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని।
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్॥

9. శ్లో:-

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్నకారం సర్వసంధిషు।
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మంత్రమూర్తిర్భవేద్ బుధః॥

10. శ్లో:-

సవిసర్గం ఫడంతం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్।
ఓం విష్ణవే నమ ఇతి ॥

11. శ్లో:-

ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతం।
విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మంత్రముదాహరేత ॥

12. శ్లో:-

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే।
దరారిచర్మాసిగదేషుచాపాశాన్ దధానోస్ష్టగుణోస్ష్టబాహుః ॥

13. శ్లో:-

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తిర్యాదోగణేభ్యో వరూణస్య పాశాత్।
స్థలేషు మాయావటువామనోస్వ్యాత్ త్రివిక్రమః ఖేఽవతు విశ్వరూపః ॥

14. శ్లో:-

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహోఽసురయుథపారిః।
విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః ॥

15. శ్లో:-

రక్షత్వసౌ మాధ్వని యజ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః।
రామోఽద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోస్వ్యాద్ భరతాగ్రజోస్స్మాన్ ॥

16. శ్లో:-

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ ప్రమాదాన్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్।
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్ ॥

17. శ్లో:-

సనత్కుమారో వతు కామదేవాద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్।
దేవర్షివర్యః పురూషార్చనాంతరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ ॥

18. శ్లో:-

ధన్వంతరిర్భగవాన్ పాత్వపథ్యాద్ ద్వంద్వాద్ భయాదృషభో నిర్జితాత్మా।
యజ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్ బలో గణాత్ క్రోధవశాదహీంద్రః ॥

19. శ్లో:-

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధాద్ బుద్ధస్తు పాఖండగణాత్ ప్రమాదాత్।
కల్కిః కలే కాలమలాత్ ప్రపాతు ధర్మావనాయోరూకృతావతారః ॥

20. శ్లో:-

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాద్ గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః।
నారాయణ ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తిర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః ॥

21. శ్లో:-

దేవోస్పరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మాం।
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోస్వతు పద్మనాభః ॥

22. శ్లో:-

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశోఽసిధరో జనార్దనః।
దామోదరోఽవ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః ॥

23. శ్లో:-

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి భ్రమత్ సమంతాద్ భగవత్ప్రయుక్తం।
దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాసు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః ॥

24. శ్లో:-

గదేఽశనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి।
కూష్మాండవైనాయకయక్షరక్షోభూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ ॥

25. శ్లో:-

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృపిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్।
దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనోఽరేర్హృదయాని కంపయన్ ॥

26. శ్లో:-

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్యమీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి।
చర్మంఛతచంద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషాం ॥

27. శ్లో:-

యన్నో భయం గ్రహేభ్యో

భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ।
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో

భూతేభ్యోంఽహోభ్య ఏవ వా ॥

28. శ్లో:-

సర్వాణ్యేతాని భగన్నా

మరూపాస్త్రకీర్తనాత్।
ప్రయాంతు సంక్షయం

సద్యో యే నః శ్రేయః ప్రతీపకాః ॥

29. శ్లో:-

గరూడ్క్షో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః।
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః ॥

30. శ్లో:-

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః।
బుద్ధింద్రియమనః ప్రాణాన్ పాంతు పార్షదభూషణాః ॥

31. శ్లో:-

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సద్సచ్చ యత్।
సత్యనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపాద్రవాః ॥

32. శ్లో:-

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయం।
భూషణాయుద్ధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా ॥

33. శ్లో:-

తేనైవ సత్యమానేన సర్వజ్ఞో భగవాన్ హరిః।
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః ॥

34. శ్లో:-

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతాదంతర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః।
ప్రహాపయ~ంల్లోకభయం స్వనేన గ్రస్తసమస్తతేజాః ॥

35. శ్లో:-

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారయణాత్మకం।
విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితోఽసురయూథపాన్ ॥

36. శ్లో:-

ఏతద్ ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా।
పదా వా సంస్పృశేత్ సద్యః

సాధ్వసాత్ స విముచ్యతే ॥

37. శ్లో:-

న కుతశ్చిత భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్।
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ ॥

38. శ్లో:-

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్ కౌశికో ధారయన్ ద్విజః।
యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరూధన్వని ॥

39. శ్లో:-

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా।
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీర్భివృతో యత్ర ద్విజక్షయః ॥

40. శ్లో:-

గగనాన్న్యపతత్ సద్యః సవిమానో హ్యవాక్ శిరాః।
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః।
ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ ॥

41. శ్లో:-

య ఇదం శృణుయాత్ కాలే యో ధారయతి చాదృతః।
తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ ॥

42. శ్లో:-

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః।
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్యఽమృధేసురాన్ ॥

॥ఇతి శ్రీనారాయణకవచం సంపూర్ణం॥

For more Details :

My Website : https://www.paviacademy.com/

My Website : https://haveelaacademy.com/

My YouTube Channel : www.youtube.com/paviacademy

My YouTube Channel : www.youtube.com/haveelahindi

Learn Narayana Kavacham in Telugu . Please read once, everyone be happy

Thank you for reading . :mrgreen:  Please Give feedback, comments and share this article :mrgreen: 

Related Kavacham in Telugu :

# Mahadev Rudra Kavacham in Telugu [ రుద్ర కవచం తెలుగులో ]

# Durga Kavacham in Telugu [ దుర్గా కవచం తెలుగులో ]

 

Post Author: Pavi Academy

Avatar photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *