తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – Hindi in Telugu class11

 :mrgreen:  90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 11 వ రోజు  :mrgreen:  పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో – Hindi in Telugu class11 ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu – www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి  :mrgreen:  

Day 11 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu

Rule : Subject + नहीं + Root Verb + सकता

( or )

Rule : Subject + नहीं + Root Verb + सकूँगा

Negative sentence

వివరణ :

1. ఈ Rules వాడినప్పుడు తెలుగు వాక్యం లో వెళ్ళలేను, వెళ్లకపోవచ్చు , రాలేను , రాకపోవచ్చు… ఈ విధంగా వాక్యాలు వస్తాయి .

2 . ప్రధాన క్రియ , ధాతువు రూపంలో అంటే Root Verb రూపంలో ఉంటుంది . Root Verb మారదు.

Note :

Root Verbs గురించి clear గా Day – 07 లో వివరించాను . ఒకసారి Day – 07 video చూడండి.

3. नहीं అనే పదం Root Verb ముందు గాని తర్వాత గాని చేర్చినట్లయితే negative sentence ఏర్పడుతుంది.

4 . सक అనబడు రెండవ క్రియ యొక్క అనువాదం లింగ , వచన , కాలముల వల్ల మార్పులు కలుగుతాయి.

Speaking Hindi from Telugu class11

Examples :

1. నేను వెళ్ళలేను ( or ) నేను వెళ్లకపోవచ్చు( Male )

मैं नहीं जा सकता ( or ) मैं नहीं जा सकूँगा

2. నేను వెళ్ళలేను ( or ) నేను వెళ్లకపోవచ్చు( Female )

मैं नहीं जा सकती ( or ) मैं नहीं जा सकूँगी

3. అతడు క్షమించలేడు (or) అతడు క్షమించకపోవచ్చు ( Male )

वह माफ नहीं कर सकता ( or ) वह क्षमा नहीं कर सकता ( or ) वह माफ नहीं कर सकेगा ( or ) वह क्षमा नहीं कर सकेगा

4. ఆమె రుజువు చేయలేదు (or) ఆమె రుజువు చేయకపోవచ్చు ( Female )

वह सबित नहीं कर सकती ( or ) वह सबित नहीं कर सकेगी

5. రవి వేగంగా పరుగెత్తలేడు (or) రవి వేగంగా పరుగెత్తకపోవచ్చు ( Male )

रवि तेज नहीं दौड़ सकता ( or ) रवि तेज नहीं दौड़ सकेगा

6. పవిత్ర రాజీనామచేయలేదు (or) పవిత్ర రాజీనామచేయక పోవచ్చు( Female )

पवित्र त्यागपत्र नहीं दे सकती ( or ) पवित्र त्यागपत्र नहीं दे सकेगी

7. ఇతడు అడగలేడు (or) ఇతడు అడగకపోవచ్చు ( Male )

यह नहीं पूछ सकता ( or ) यह नहीं मांग सकता ( or ) यह नहीं पूछ सकेगा ( or ) यह नहीं मांग सकेगा

8. ఈమె విన్నవించుకోలేదు (or) ఈమె రిక్వెస్ట్ చేయలేదు (or) ఈమె మనవి చేసుకోలేదు (or) ఈమె మనవి చేసుకోకపోవచ్చు ( Female )

यह अनुरोध नहीं कर सकती ( or ) यह विनती नहीं कर सकती ( or ) यह अनुरोध नहीं कर सकेगी ( or ) यह विनती नहीं कर सकेगी

9. నువ్వు ఏడిపించలేవు (or) నువ్వు ఏడిపించకపోవచ్చు ( Male )

तुम नहीं चिढ़ा सकते ( or ) तुम नहीं चिढ़ा सकोगे

10 . నువ్వు ముద్దు పెట్టలేవు (or) నువ్వు ముద్దు పెట్టక పోవచ్చు ( Female )

तुम नहीं चूम सकती ( or ) तुम नहीं चूम सकोगी

11. మీరు ఉతకలేరు (or) మీరు కడగలేరు (or) మీరు కడగకపోవచ్చు ( Male )

आप नहीं धो सकते ( or ) आप नहीं धो सकेंगे

12. మీరు ఆపలేరు (or) మీరు ఆపకపోవచ్చు( Female )

आप नहीं रुक सकती ( or ) आप नहीं रुक सकेंगी

13. మేము కలగనలేము (or) మేము కలగనకపోవచ్చు( Male )

हम स्वप्न नहीं देख सकते ( or ) हम स्वप्न नहीं देख सकेंगे

14. మేము విసరలేము ( or) మేము విసరకపోవచ్చు ( Female )

हम नहीं फेंक सकती ( or ) हम नहीं फेंक सकेंगी

15. వాళ్లు పొందలేరు (or) వాళ్ళు పొందకపోవచ్చు ( Male )

वे नहीं पा सकते ( or ) वे नहीं पा सकेंगे

16. వాళ్ళు పద్యం అల్లలేరు ( or) వాళ్ళు పద్యం అల్లకపోవచ్చు ( Female )

वे पद्य नहीं रच सकती ( or ) वे पद्य नहीं रच सकेंगी

17. వీళ్లు ఆక్షేపించలేరు (or) వీళ్ళు ఆక్షేపించకపోవచ్చు ( Male )

ये आपत्ति नहीं कर सकते ( or ) ये आपत्ति नहीं कर सकेंगे

18. వీళ్ళు ఆచరించలేరు (or) వీళ్ళు ఆచరించకపోవచ్చు ( Female )

ये अभ्यास नहीं कर सकती ( or ) ये अभ्यास नहीं कर सकेंगी

19. రవి , పవిత్ర ఆజ్నాపించలేరు (or) రవి , పవిత్ర ఆజ్నాపించకపోవచ్చు

रवि और पवित्र आज्ञा नहीं दे सकते ( or ) रवि और पवित्र आज्ञा नहीं दे सकेंगे

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అబ్బాయి + అమ్మాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ते ] రావాలి

20. రవి , శ్రీను ఆస్వాదించలేరు (or) రవి , శ్రీను ఆస్వాదించకపోవచ్చు

रवि और श्रीनु आनंद नहीं ले सकते ( or ) रवि और श्रीनु आनंद नहीं ले सकेंगे

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అబ్బాయి + అబ్బాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ते ] రావాలి.

21. పవిత్ర , సరళ ఇగిలించలేరు (or) పవిత్ర , సరళ ఇగిలించకపోవచ్చు

पवित्र और सरला दांत नहीं दिखा सकती ( or ) पवित्र और सरला दांत नहीं दिखा सकेंगी

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అమ్మాయి + అమ్మాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ती ] రావాలి.

Note :

1. मै అనే subject Maleగా భావించినట్లయితే सकूँगा / Female గా భావించినట్లయితే सकूँगी రావాలి .

2. तुम అనే subject Maleగా భావించినట్లయితే सकोगे / Female గా భావించినట్లయితే सकोगी రావాలి .

3. वह / यह / Singular Names అనే subjects Male గా భావించినట్లయితే सकेगा / Female గా భావించినట్లయితే सकेगी రావాలి .

4. हम / आप / वे / ये / Plural Names అనే subjects Male గా భావించినట్లయితే सकेंगे / Female గా భావించినట్లయితే सकेंगी రావాలి .

vocabulary

అప్పు , రుణం – कर्ज , उधार

అప్పుడు – तब

అప్పుడే – तभी

అదే సమయంలో – उसी समय

అబద్ధం – झूठ , असत्य

అభిప్రాయం – प्रतिपुष्टि

ఆలోచన – विचार

అభిమాని – पंखा

అభ్యంతరం – आपत्ति

అభ్యాసం – अभ्यास

అమర్యాద , అగౌరవం – अनादर , बेइज्जती

అమ్మకం – बिक्री

తల్లి ఇల్లు – मायका , पीहर

అమ్మమ్మ – दादी मा

అమ్మేవాడు , విక్రేత – बेचने वाला

అయినప్పటికీ – हालांकि , यद्यपि

అరటి – केला

అర్ధరాత్రి – आधी रात

అర్హత – पात्रता , योग्यता

అరికాళ్ళు – तलवों

అరిచేయి – हथेली

అలవాటు – आदत

అలికిడి – आहट

అల్పాహారం – सुबह का नाश्ता

అల్లం – अदरक

అల్లుడు – दामाद

అవకాశం – मौका

అవసరం – जरूरत

అశ్రద్ధ – लापरवाह

For more Details :

My Website : https://www.paviacademy.com

My Website : https://haveelaacademy.com

My YouTube Channel : www.youtube.com/paviacademy

My YouTube Channel : www.youtube.com/haveelahindi

Learn Hindi in Telugu class11 – తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి І 90 Days Spoken Hindi in Telugu .

Thank you for reading . I Hope you liked it. :mrgreen:  Please Give feedback, comments and share this article  :mrgreen: 

:mrgreen:  Related 90 Days Spoken Hindi in Telugu Full Course

Day 01 : 90 Days Spoken Hindi from Telugu

Day 02 : 90 Days Spoken Hindi from Telugu

Day 03 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 04 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 05 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 06 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 07 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 08 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 09 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 10 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Hindi in Telugu class11 - తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – https://www.paviacademy.com
Hindi in Telugu class11 – తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – paviacademy.com

 

Post Author: Pavi Academy

Avatar photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *