తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – Hindi in Telugu class13

 :mrgreen:  90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 13 వ రోజు . పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో – Hindi in Telugu class13 ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu – www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి.

Day 13 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu

Rule : Subject + Q.W + नहीं + Root Verb + सकता

( or )

Rule : Subject + Q.W + नहीं + Root Verb + सकूँग

Negative W.H Questions

వివరణ :

1. Root Verbకు ముందు Question Word మరియు नहीं అనే పదాలు చేర్చినట్లయితే Question Word తో Negative sentence ఏర్పడుతుంది.

2. Root Verb గనుక రెండు పదాలుగా వచ్చినట్లయితే రెండవ పదానికి ముందు नहीं అనే పదం రావాలి. ఏ విధంగా అంటే …. मदद कर అనే Root Verb రెండు పదాలుగా కలిగి ఉంది. కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో రెండవ పదానికి ముందు नहीं అనే పదం రావాలి . అంటే मदद नहीं कर ఈ విధంగా వస్తుంది.

3 . ప్రధాన క్రియ , ధాతువు రూపంలో అంటే Root Verb రూపంలో ఉంటుంది . Root Verb మారదు.

Note :

Root Verbs గురించి clear గా Day – 07 లో వివరించాను . ఒకసారి Day – 07 video చూడండి.

4. सक అనబడు రెండవ క్రియ యొక్క అనువాదం లింగ , వచన , కాలముల వల్ల మార్పులు కలుగుతాయి.

Speaking Hindi from Telugu class13

Examples :

1. నేను ఎందుకు వెళ్ళలేను ( or ) నేను ఎందుకు వెళ్లకపోవచ్చు ( Male )

मैं क्यों नहीं जा सकता ( or ) मैं क्यों नहीं जा सकूँगा

2. నేను ఎందుకు వెళ్ళలేను ( or ) నేను ఎందుకు వెళ్లకపోవచ్చు ( Female )

मैं क्यों नहीं जा सकती ( or ) मैं क्यों नहीं जा सकूँगी

3. అతడు ఎందుకు అంగీకరించలేడు (or) అతడు ఎందుకు స్వీకరించలేడు (or) అతడు ఎందుకు అంగీకరించకపోవచ్చు (or) అతడు ఎందుకు స్వీకరించకపోవచ్చు ( Male )

वह क्यों स्वीकार नहीं कर सकता ( or ) वह क्यों स्वीकार नहीं कर सकेगा

4. ఆమె ఎందుకు అంకితం చేయలేదు (or) ఆమె ఎందుకు అంకితం చేయకపోవచ్చు ( Female )

वह क्यों समर्पण नहीं कर सकती ( or ) वह क्यों समर्पित नहीं कर सकती ( or ) वह क्यों समर्पण नहीं कर सकेगी ( or ) वह क्यों समर्पित नहीं कर सकेगी

5. రవి ఎందుకు కలపలేడు (or) రవి ఎందుకు కలపకపోవచ్చు( Male )

रवि क्यों नहीं मिला सकता ( or ) रवि क्यों नहीं मिला सकेगा

6. పవిత్ర ఎందుకు మెచ్చుకోలేదు (or) పవిత్ర ఎందుకు మెచ్చుకోకపోవచ్చు( Female )

पवित्र क्यों तारीफ नहीं कर सकती ( or ) पवित्र क्यों प्रशंसा नहीं कर सकती ( or ) पवित्र क्यों तारीफ नहीं कर सकेगी ( or ) पवित्र क्यों प्रशंसा नहीं कर सकेगी

7. ఇతడు ఎందుకు సలహా చెప్పలేడు (or) ఇతడు ఎందుకు సలహా ఇవ్వలేడు (or) ఇతడు ఎందుకు సలహా చెప్పకపోవచ్చు (or) ఇతడు ఎందుకు సలహా ఇవ్వకపోవచ్చు ( Male )

यह क्यों सलाह नहीं दे सकता ( or ) यह क्यों सलाह नहीं दे सकेगा

8. ఈమె ఎందుకు అనుమతి ఇవ్వలేదు (or) ఈమె ఎందుకు అనుమతి ఇవ్వకపోవచ్చు ( Female )

यह क्यों अनुमति नहीं दे सकती ( or ) यह क्यों अनुमति नहीं दे सकेगी

9. నువ్వు ఎందుకు అడగలేవు (or) నువ్వు ఎందుకు అడగకపోవచ్చు( Male )

तुम क्यों नहीं पूछ सकते ( or ) तुम क्यों नहीं पूछ सकोगे

10 . నువ్వు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేవు (or) నువ్వు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయకపోవచ్చు ( Female )

तुम क्यों व्यवस्था नहीं कर सकती ( or ) तुम क्यों व्यवस्था नहीं कर सकोगी

11. మీరు ఎందుకు బంధించలేరు (or) మీరు ఎందుకు బంధించకపోవచ్చు( Male )

आप क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकते ( or ) आप क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे

12. మీరు ఎందుకు దాడి చేయలేరు (or) మీరు ఎందుకు దాడి చేయకపోవచ్చు( Female )

आप क्यों हमला नहीं कर सकती ( or ) आप क्यों हमला नहीं कर सकेंगी

13. మేము ఎందుకు నమ్మలేము (or) మేము ఎందుకు నమ్మకపోవచ్చు( Male )

हम क्यों विश्वास नहीं कर सकते ( or ) हम क्यों भरोसा नहीं कर सकते ( or ) हम क्यों भरोसा नहीं रख सकते ( or ) हम क्यों विश्वास नहीं कर सकेंगे ( or ) हम क्यों भरोसा नहीं कर सकेंगे ( or ) हम क्यों भरोसा नहीं रख सकेंगे

14. మేము ఎందుకు నమ్మించలేము ( or) మేము ఎందుకు నమ్మించకపోవచ్చు ( Female )

हम क्यों भरोसा नहीं दिला सकती ( or ) हम क्यों भरोसा नहीं दिला सकेंगी

15. వాళ్లు ఎందుకు ఆశీర్వదించలేరు (or) వాళ్ళు ఎందుకు ఆశీర్వదించకపోవచ్చు (or) వాళ్లు ఎందుకు దీవించలేరు (or) వాళ్ళు ఎందుకు దీవించకపోవచ్చు ( Male )

वे क्यों आशीर्वाद नहीं दे सकते ( or ) वे क्यों आशीर्वाद नहीं दे सकेंगे

16. వాళ్ళు ఎందుకు విరగగొట్టలేరు ( or) వాళ్ళు ఎందుకు విరగగొట్టకపోవచ్చు ( or) వాళ్ళు ఎందుకు పగులగొట్టలేరు ( or) వాళ్ళు ఎందుకు పగులగొట్టకపోవచ్చు ( Female )

वे क्यों नहीं तोड़ सकती ( or ) वे क्यों नहीं तोड़ सकेंगी

17. వీళ్లు ఎందుకు కట్టలేరు (or) వీళ్ళు ఎందుకు కట్టకపోవచ్చు (or) వీళ్లు ఎందుకు నిర్మించలేరు (or) వీళ్ళు ఎందుకు నిర్మించకపోవచ్చు ( Male )

ये क्यों नहीं बाँध सकते ( or ) ये क्यों नहीं बाँध सकेंगे

18. వీళ్ళు ఎందుకు కొనలేరు (or) వీళ్ళు ఎందుకు కొనకపోవచ్చు ( Female )

ये क्यों नहीं खरीद सकती ( or ) ये क्यों नहीं खरीद सकेंगी

19. రవి , పవిత్ర ఎందుకు మొదలు పెట్టలేరు (or) రవి , పవిత్ర ఎందుకు మొదలుపెట్టకపోవచ్చు (or) రవి , పవిత్ర ఎందుకు ప్రారంభించలేరు (or) రవి , పవిత్ర ఎందుకు ప్రారంభించకపోవచ్చు

रवि और पवित्र क्यों शुरू नहीं कर सकते ( or ) रवि और पवित्र क्यों शुरू नहीं कर सकेंगे

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అబ్బాయి + అమ్మాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ते ] రావాలి

20. రవి , శ్రీను ఎందుకు తీసుకొని రాలేరు (or) రవి , శ్రీను ఎందుకు తీసుకొని రాకపోవచ్చు

रवि और श्रीनु क्यों नहीं ला सकते ( or ) रवि और श्रीनु क्यों नहीं ला सकेंगे

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అబ్బాయి + అబ్బాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ते ] రావాలి.

21. పవిత్ర , సరళ ఎందుకు కాల్చలేరు (or) పవిత్ర , సరళ ఎందుకు కాల్చకపోవచ్చు

पवित्र और सरला क्यों नहीं जला सकती ( or ) पवित्र और सरला क्यों नहीं जला सकेंगी

వివరణ :

Plural names ( బహువచన పేర్లు ) అమ్మాయి + అమ్మాయి కలిపి బహువచన పేర్లు వచ్చినప్పుడు [ ती ] రావాలి.

Note :

1. मै అనే subject Male గా భావించినట్లయితే सकूँगा / Female గా భావించినట్లయితే सकूँगी రావాలి .

2. तुम అనే subject Male గా భావించినట్లయితే सकोगे / Female గా భావించినట్లయితే सकोगी రావాలి .

3.वह / यह / Singular Names అనే subjects Male గా భావించినట్లయితే सकेगा / Female గా భావించినట్లయితే सकेगी రావాలి .

4. हम / आप / वे / ये / Plural Names అనే subjects Male గా భావించినట్లయితే सकेंगे / Female గా భావించినట్లయితే सकेंगी రావాలి .

Vocabulary

అసమర్ధుడు – अयोग्य

అసూయ – ईर्ष्या

పగలు రాత్రి – दिन और रात

ఆకలి = भूख

ఆకలితో – भूखा

ఆకాశం – आसमान

ఆకు – पत्ता

ఆకుపచ్చ – हरा

ప్రవర్తన – बर्ताव

ఆచారం – रिवाज

ఆజ్ఞ , ఆదేశం – आदेश

ఆట బొమ్మ – खिलौना

ఆడది – औरत

ఆతిథ్యము – सत्कार , मेहमानदारी

ఆత్మగౌరవం – स्वाभिमान

ఆత్మరక్షణ – आत्मरक्षा

ఆత్మవిశ్వాసం – आत्मविश्वास

ఆత్మహత్య – आत्मघाती , ख़ुदकुशी

ఆదాయం , ఆదాయాలు – आमदनी

ఆధారం – आधार

ఆశ్రయం – आश्रय

వాగ్దానం – कसम

ఆనపకాయ , పొట్లకాయ – लौकी

పొట్లకాయ కూరగాయ – लौकी की सब्जी

ఆపద – विपत्ति

ఆపాద మస్తకం – सिर से पैर तक

ఆఫీసు – कार्यालय , दफ्तर

ఆభరణం – आभूषण , ఆభరణాలు

ఆవదం – एरंडी का तेल

ఆమోదం – सम्मति

For more Details :

My Website : https://www.paviacademy.com

My Website : https://haveelaacademy.com

My YouTube Channel : www.youtube.com/paviacademy

My YouTube Channel : www.youtube.com/haveelahindi

Learn Hindi in Telugu class13 - తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి І 90 Days Spoken Hindi in Telugu .

Thank you for reading Hindi from Telugu class13. I Hope you liked it. :mrgreen:  Please Give feedback, comments and share this article :mrgreen: 

 :mrgreen:  Related 90 Days Spoken Hindi in Telugu Full Course

Day 01 : 90 Days Spoken Hindi from Telugu

Day 02 : 90 Days Spoken Hindi from Telugu

Day 03 : 90 Days Spoken Hindi from Telugu

Day 04 : 90 Days Spoken Hindi from Telugu

Day 05 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 06 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 07 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 08 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 09 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 10 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 11 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Day 12 : 90 Days Spoken Hindi in Telugu

Hindi in Telugu class13 - తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – https://www.paviacademy.com
Hindi in Telugu class13 – తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – paviacademy.com

 

Post Author: Pavi Academy

Avatar photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *