తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – Hindi in Telugu class10

90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 10 వ రోజు . పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో – Hindi in Telugu class10 ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu – www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి. Day 10 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu Rule : Subject + Q.w + Root Verb + सकता हूँ ( or ) […]

Hindi in Telugu class#09 - తెలుగు ద్వారా హిందీ – www.paviacademy.com

తెలుగు ద్వారా హిందీ నేర్చుకోండి – Hindi in Telugu class#09

   90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 9 వ రోజు   పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో – Hindi in Telugu class#09 ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu – www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి. Day 09 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu Rule : क्या + subject + Root Verb + सकता हूँ ( or […]

Spoken Hindi Classes through Telugu ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu

   90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 8 వ రోజు . పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో Spoken Hindi Classes through Telugu ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu – www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి. Day 08 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu Rule : Root Verb + सकता हूँ ( Or ) Rule : Root […]

90 Days Spoken Hindi from Telugu

   90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 7 వ రోజు . పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో 90 Days Spoken Hindi from Telugu – www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి. Day 07 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu Rule : Root Verbs – Present Helping Verbs    Root Verbs – ధాతువు    వివరణ :        […]

How to learn spoken hindi fluently from Telugu ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu

    90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 6 వ రోజు . పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో How to learn spoken Hindi fluently from Telugu ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu –  www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి. Day 06 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu Rule : Sub + Q.W + नहीं + जाना चाहता […]

error: Content is protected !!